Algemene voorwaarden Caldetas Power Retreat

Daphne Friederichs Organisatie Advies en Begeleiding | KvK-nummer 64494748

HUISREGELS

 1. Onze locaties zijn rookvrij en alcohol- en drugsgebruik zijn tijdens de Introductiedag of Retreat niet toegestaan.
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen of fase in zijn (spirituele) processen is de belangrijkste kernwaarde. De organisatie van Caldetas Power Retreat is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 3. De organisatie van Caldetas Power Retreat heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers een ‘thuis’ te geven. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid.
 4. Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de Introductiedag of Retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de organisatie van Caldetas Power Retreat.
 5. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de organisatie van Caldetas Power Retreat of de accommodatie niet opvolgen, kunnen uit de Introductiedag of Retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Op het moment van verzenden van een inschrijvingsformulier voor een Introductiedag of Retreat gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het voor de betreffende Introductiedag of Retreat verschuldigde kosten.
 2. Betaling Retreat:
  Uiterlijk 7 dagen na het verzenden van het inschrijfformulier dient de aanbetaling voor de Retreat te worden betaald.
  Het restant dient uiterlijk 90 dagen voor aanvang van de Retreat te worden betaald.
  Bij boekingen minder dan 60 dagen voor aanvang dient het totale cursusbedrag per ommegaande volledig betaald te worden.
  Bij niet tijdige betaling heeft de organisatie van Caldetas Power Retreat het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.
 3. Betaling Introductiedag:
  Uiterlijk 7 dagen na het verzenden van het inschrijfformulier en ten minste 14 dagen voor aanvang van de Introductiedag dient het totale cursusgeld te worden betaald.
  Bij niet tijdige betaling heeft de organisatie van Caldetas Power Retreat het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.
 4. Inschrijving voor een Introductiedag of Retreat vindt plaats als het inschrijfformulier is ontvangen en de aanbetaling – of bij aanmelding minder dan 60 dagen voor aanvang, van het volledige aanbetaling – voor de Introductiedag of Retreat is overgemaakt onder vermelding van ‘Caldetas Power Retreat’ en verder postcode + huisnummer van de deelnemer. Als de deelnemer een andere is dan de tenaamstelling van de rekening deze naam eveneens vermelden.
 5. De organisatie van Caldetas Power Retreat heeft het recht een Introductiedag of Retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door de organisatie van Caldetas Power Retreat heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld, wat de organisatie van Caldetas Power Retreat binnen 3 werkdagen zal overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 6. Indien de inschrijving door de deelnemer wordt gewijzigd of geannuleerd, zijn de volgende wijzigings- dan wel annuleringskosten verschuldigd:
  • Bij annulering tot de 90e kalenderdag vóór aanvang, is de deelnemer de inschrijfkosten verschuldigd;
  • Bij annulering vanaf de 90e tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór aanvang, is de deelnemer de 30% van de totale kosten verschuldigd;
  • Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór aanvang, is de deelnemer de inschrijfkosten plus 60% van de totale kosten verschuldigd;
  • Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot aanvang (exclusief) is de deelnemer 100% van de reissom verschuldigd;
  • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom
  • Bij wijziging van de boeking: € 25 administratiekosten inclusief reeds gemaakte kosten.
 7. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door de organisatie van Caldetas Power Retreat op tijd en in goede orde is ontvangen.
 8. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte Introductiedag of Retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan De organisatie van Caldetas Power Retreat zijn doorgegeven.
 9. Als de deelnemer besluit om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  • Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van de totale cursuskosten.
  • Tot een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de totale cursuskosten.
  • Tot twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van de totale cursuskosten.
  • Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen cursuskosten terugbetaald.
 10. De organisatie van Caldetas Power Retreat heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een Introductiedag of Retreat.
 11. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van de aanbetaling en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 12. Deelname aan een Introductiedag of Retreat is geheel op eigen risico. De organisatie van Caldetas Power Retreat is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 13. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de organisatie van Caldetas Power Retreat. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
 14. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie van Caldetas Power Retreat, is iedere aansprakelijkheid van de organisatie van Caldetas Power Retreat voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten en/of geleverde diensten uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij de organisatie van Caldetas Power Retreat meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de deelnemer.
 15. Eventuele aansprakelijkheid van de organisatie van Caldetas Power Retreat is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van de organisatie van Caldetas Power Retreat wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.
 16. Ten aanzien van producten en diensten die de organisatie van Caldetas Power Retreat van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden voor de klant.
 17. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.Neemt u bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.

Daphne Friederichs
Organisatie advies en begeleiding
Van Lennepweg 4
2111 HV Aerdenhout
KvK-nummer 64494748